حرفی برای گفتن ... شعری برای خواندن ... و غمی ناگفته
 فال حافظ ......
 

سينــــه از آتـش دل در غم جانـانـه بسوخـت

آتـشــي بـود در اين خـانـه كه كاشانه بسوخـت

تـنــم از واسـطــه دوري دلـبــر بـگـداخــــــت

جـانــم از آتــش مـهــر رخ جـانـانـــه بسوخـت

سوز دل بين كه ز بس آتش اشكم دل شمع

دوش بر مـن ز سر مهـر چـو پروانـه بسوخـت

آشنـائـي نه غريـبـست كه دلسـوز مـن است  

چون من از خويش برفتم دل بيگانه بسوخـت

خـرقـــــه زهـد مـرا آب خـــــرابـات ببــــــرد

خـانـــه عقـل مـرا آتـش مـيـخـانــــه بسوخـت

چـون پيـالـه دلم از تـوبـه كه كـردم بشكسـت

همچـو لالـه جگـرم بي مـي و خمخــانه بسوخـت

ماجـرا كم كـن و بازآ كـه مـرا مـردم چـشـــــــم

خـرقـه از سـر بـدرآورد و بشـكـــرانـه بسوخـت

تــرك افسـانـه بگـو حـافــظ و مـي نـوش دمي

كه نـخـفـتـيـم شـب و شمـع بافسانـه بسوخـت

 

شـاهـــد

 

مطلب طاعت و پيمان و صلاح از من مست

كـه به پيمـانـه كشـي شهــــره شدم روز الست

مـن همـان دم كه وضو ساختم از چشمـه عشق

چـار تـكـبـيـر زدم يكسـره بـر هر چه كـه هسـت

مـي بـده تـا دهـمـت آگـهـي از ســـر قـضــــــا

كـه بـروي كه شدم عاشق و از بوي كـه مست

كـمـــر كــوه كـم اسـت از كـمــــر مـــور ايـنـجـا

نـا امــيــد از در رحـمـت مشـو اي بـده پرست

بـجـز آن نـرگـس مـسـتـانـه كه چـشـمـش مرســاد

زيــر اين طـارم فيـروزه كسـي خوش نـنـشـست

جـــــان فـداي دهـنـش بـاد كـه در بـاغ نـظـــــر

چمـن آراي جـهـان خـوشـتـر از اين غنچه نبست

حـافــظ از دولـت عشـق تـو سـلـيـمـانــي شـــد

يعـنـي از وصل تو اش نيست بـجـز باد بدست

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۸۴ساعت ۱۱:۴۲ قبل از ظهر  توسط دل شکسته  |